معاونت پژوهش و فناوري

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۰:۵۱:۱۰

کارشناسان


مهندس حامد گلزار محسن

 

تلفن:7-33117804   داخلی: 401

ایمیل:hamedgolzar2092@gmail.com


برچسب ها: - کارشناس