مدیریت پژوهش و فناوري

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۹:۴۳:۴۶

وظایف پژوهشی


تنظيم برنامه‏ هاى پژوهشى دانشگاه در قالب سياستها و خطم شى‏ هاى مصوب

اتخاذ تصميم در مورد برنامه ‏هاى پژوهشى و تسليم ‏نظرهاى اصلاحى به مقامات ذى ربط

انجام بررسي هاى لازم در مورد تغيير و يا توسعه برنامه ‏هاى تحقيقاتى و پژوهشى و تطبيق آن بانيازهاى كشور

 اظهارنظر در مورد اعتبارات مورد نياز واحدهاى پژوهشى دانشگاه

تعبير و تفسير خط مشى ‏هاى تعيين شده در مورد تحقيقات و ارائه راهنمايى لازم به واحدهاى‏ذى‏ربط

 تهيه گزارش هاى لازم جهت طرح در شوراى  پژوهشى

انجام ساير امور محول شده در چارچوب وظايف


برچسب ها: - وظایف پژوهشی