مدیریت پژوهش و فناوري

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۰۵:۲۱

شرح خدمات آزمایشگاه مرکزی


- تصویب چشم انداز و برنامه های سال و تعیین خط مشی لازم
- افتتاح حساب بانکی به نام آزمایشگاه مرکزی برای کسب درآمدهای اختصاصی و گردش مالی آن (به منظور توسعه آزمایشگاه این درآمدها منحصراً صرف آزمایشگاه می شود).
- تأمین اعتبار و تغییر در سرمایه آزمایشگاه
- تصویب بودجه سالیانه
- تصویب ترازنامه مالی
- بررسی، تصویب خرید و انعقاد قراردادهای تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
- هماهنگ نمودن مصوبات شورا با سیاست ها و اهداف شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)
- برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر فعالیت های آزمایشگاه مرکزی
- همکاری و ارتباط مستمر با رئیس آزمایشگاه مرکزی برای تحقق اهداف و فعالیت های علمی آزمایشگاه مرکزی
- نظارت بر نحوه هزینه کرد صحیح اعتبارات

برچسب ها: - آزمایشگاه مرکزی