معاونت پژوهش و فناوري

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۰:۵۱:۰۷

مدیریت


مهندس سجاد شمشیری

 

سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 s.shamshiri@sjau.ac.ir