معاونت پژوهش و فناوري

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۱۶:۲۵

مدیریت


دکتر احمد سام دلیری

 

رئیس دفتر ارتباط با صنعت

samdeliri@yahoo.com