مدیریت پژوهش و فناوري

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۳۴:۰۹

مدیریت آزمایشگاه مرکزی


دکتر مهدی عبدالملکی

 

سرپرست آزمایشگاه مرکزی 

 m.abdolmaleki@sjau.ac.ir