معاونت پژوهش و فناوري

يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۳۳:۰۴

مدیریت آزمایشگاه مرکزی


دکتر مهدی عبدالملکی

 

سرپرست آزمایشگاه مرکزی 

 m.abdolmaleki@sjau.ac.ir