معاونت پژوهش و فناوري

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۱۱:۱۷

انتشار مقاله آقای دکتر احمد سام دلیریمقاله آقای دکتر احمد سام دلیری عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی منتشر شد.

مقاله آقای دکتر احمد سام دلیری و آقای دکتر حبیب شهبازی با عنوان

Valuing Recreational Benefits in an Aquatic Ecosystem Area with Contingent Valuation Method: Case of ShirinSou Wetland, Iran

منتشر شد.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۱۷:۰۴ | دفعات بازدید: ۳۳ بازدید
نظراتثبت نظر